Propozice 2024

Soutěžní podmínky

Termín konání 30. ročníku soutěže 

Soutěž: 14. 11. a 15. 11. 2024 Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 

Koncert laureátů: 16. 11. 2024 Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 

Věk soutěžících a rozdělení do kategorií

Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození.

        Kategorie               Věk                                         Časový limit

I. kategorie             ročník 2017 a mladší             2 – 4 minuty
II. kategorie            ročník 2016 a 2015                3 – 5 minut
III. kategorie           ročník 2014 a 2013                 5 – 8 minut
IV. kategorie          ročník 2012 a 2011                 6 – 9 minut
V. kategorie           ročník 2010 a 2009              7 – 10 minut

Soutěžní repertoár

 • Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta

Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.

Celkový časový limit musí být dodržen. V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 2. kategorie o 30 sekund a u 3. – 5. kategorie maximálně o 1 minutu. 

Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Neautorské úpravy, transkripce či aranže skladeb nejsou dovoleny , s výjimkou tzv. vídeňských sonatin. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. Časovým limitem se míní čistý čas. Při nedodržení spodní hranice časového limitu může dojít k vyloučení soutěžícího.

Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: amadeusbrno@seznam.cz nejpozději do uzávěrky přihlášek letošního ročníku soutěže. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a budou důvodem pro vyloučení soutěžícího. Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které bude zveřejněno na webu soutěže.

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání. Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže. Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota. 

Absolutní vítěz:

 • nabídka koncertního vystoupení s orchestrem Filharmonie Brno,

Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 65 000 Kč:

 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
 • Cena primátorky statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
 • Cena starostky městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.

Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 4. října 2024 Přihlášku vyplňte na webu nebo ZDE

 • Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím umělecké školy nebo zákonného zástupce.
 • Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za jejich pravdivost odpovídá pedagog nebo zákonný zástupce.
 • Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
 • Maximální počet účastníků: 90

Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Petrof bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 18. 10. 2024. Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů. Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích.

Účastnický poplatek

Úhrada poplatku do 20. června 2024: 1200 Kč

                             do 4. října 2024:       1600Kč

Účastnický poplatek je nevratný. Uhradit jej je možné pouze převodem na bankovní účet:

Banka: Česká spořitelna

Název účtu: Parnas, z.s.

Číslo účtu: 1356430399/0800

Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.

MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy

tel.: +420 731 610 025

e-mail: amadeusbrno@seznam.cz

Organizace soutěže

Organizátoři si v případě nepříznivé epidemiologické situaci vyhrazují právo uspořádat soutěž online. 

Soutěž se koná pod záštitou:

 • hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha
 • primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové
 • starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
 • starosty MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Filipa Ledera,
 • starosty MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana,
 • předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Martina Kuby

Porota

Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává pedagog ZUŠ Veveří. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 – 25.Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících bodů je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.

Soutěž spolupořádají:

 • Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 • Parnas, z.s.