Propozycja 2024

Warunki konkursu

Data 31. edycji konkursu

Konkurs: 14.11. i 15.11.2024 Besední dům, Komenského nám. 8., Brno

Koncert laureatów: 16.11.2024 Besední dům, Komenského nám. 8., Brno

Wiek zawodników i podział na kategorie

Rywalizacja ma charakter jednorundowy. Warunkiem uczestnictwa nie jest studiowanie w szkole artystycznej. Uczestnicy podzieleni są na kategorie według roku urodzenia.

        Kategoria               Wiek                                      Limit czasu

I. kategoria             rocznik 2017 i młodsi           2 – 4 minuty
II. kategoria            rocznik  2016 a 2015            3 – 5 minuty
III. kategoria           rocznik  2014 a 2013            5 – 8 minuty
IV. kategoria          rocznik  2012 a 2011             6 – 9 minuty
V. kategoria           rocznik  2010 a 2009           7 – 10 minuty

Repertuar konkursowy

- Przynajmniej jeden utwór W.A. Mozarta

Inne dzieła takich kompozytorów jak: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J.A. Benda, J.L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J.A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec i inni autorzy, wyłącznie współcześni W.A. Mozartowi.

Należy dotrzymać całkowitego limitu czasu. W przypadku wykonania przez uczestnika jednego utworu o większej skali (np. Mozarta – Wariacje) limit może zostać przekroczony dla kategorii I – II o 30 sekund, a dla kategorii III – V maksymalnie o 1 minutę.

Można grać wyłącznie utwory przeznaczone na fortepian solo. Niedozwolone są nieautorskie adaptacje, transkrypcje i aranżacje utworów, z wyjątkiem tzw. sonat wiedeńskich. Gra pamięciowa jest wymagana. Liczba utworów jest dowolna. Przez limit czasu rozumie się czas netto. W przypadku niedotrzymania dolnego limitu czasu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

Zmiany w programie konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: amadeusbrno@seznam.cz nie później niż w ostatecznym terminie zgłoszeń do tegorocznego konkursu. Późniejsze zmiany w programie nie będą akceptowane i będą powodem wykluczenia zawodnika. Kolejność występów konkursowych we wszystkich kategoriach zostanie ustalona w drodze losowania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej konkursu.

Nagrody w konkursie

W poszczególnych kategoriach jury przyznaje I, II, III nagrodę i wyróżnienie. Na wniosek jury nagrody mogą zostać podzielone, lub nagroda może nie zostać przyznana. Laureaci nagrody otrzymują tytuł laureata konkursu. Laureaci I, II i III nagrody zostaną wręczeni podczas Koncertu Laureatów. Program koncertu ustali jury.

Absolutny zwycięzca:

oferta występu koncertowego z Orkiestrą Filharmonii w Brnie,

Jury może przyznać następujące nagrody specjalne o wartości do 65 000 CZK:

Nagroda Wojewody Południowomorawskiego dla absolutnego zwycięzcy konkursu,

Nagroda Prezydenta Miasta Statutowego Brna za najlepszą interpretację utworu W.A. Mozarta,

Nagroda Burmistrza Brna-Žabovřesky'ego dla najlepszego czeskiego uczestnika,

Nagroda Burmistrza Brna-střed dla najlepszego uczestnika Brna,

Nagroda Burmistrza Brna-Žebětína dla najlepszego uczestnika zagranicznego,

Nagroda dla najmłodszego uczestnika konkursu.

Jury może przyznać nauczycielom nagrody specjalne za pomyślne przygotowanie uczniów. Nagród specjalnych nie można dzielić. Decyzja jury jest ostateczna.

Aplikacja

Termin składania wniosków: 4 października 2024 r. Wypełnij wniosek na stronie lub TUTAJ

Uczestnik zgłasza się do konkursu za pośrednictwem szkoły artystycznej lub przedstawiciela prawnego.

Wypełniony wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje. Za ich prawdziwość odpowiada nauczyciel lub przedstawiciel prawny.

Zgłoszenia otrzymane przez organizatorów po terminie nie będą rozpatrywane.

Maksymalna liczba uczestników: 90

Harmonogram konkursu wraz z harmonogramem występów fortepianowych konkursu Petrof zostanie opublikowany na stronie www.amadeusbrno.cz do 18 października 2024 r. Organizator zezwala zawodnikom na ćwiczenia na terenie konkursu wyłącznie podczas konkursu i koncertu laureatów. Składając zgłoszenie przedstawiciel zawodnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykonanie zdjęć, nagranie audiowizualne jego występu na konkursie i koncercie laureatów w Besední dům oraz jego bezpłatne wykorzystanie w mediach publicznych.

Opłata za uczestnictwo

Wpłata opłaty do 20 czerwca 2024 wynosi 55 Euro.

Wpłata opłaty do 4 października 2024 wynosi 70 Euro.

Nie podlega zwrotowi. Opłata jest tylko jedna (w zależności od terminu jej uiszczenia). Opłatę należy uiścić przelewem bankowym.

Bank: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno; Mińska 22, 61600 Brno

Nazwa konta: Parnas, z.s.

Numer konta: 1356430399

IBAN: CZ85 0800 0000 0013 5643 0399

Kod rozliczeniowy/kod banku: GIBACZPX

Symbol zmienny: data urodzenia zawodnika (DDMMYYYY)

Szczegóły opłat: OUR (nie ma możliwości wprowadzenia innego kodu)

Nie ma możliwości przypisania płatności bez symbolu zmiennej.

Adres kontaktowy

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.

MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy

tel.: +420 731 610 025

e-mail: amadeusbrno@seznam.cz

Organizacja soutěže

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania konkursu w formie elektronicznej.

Jury

Jury składa się z pięciu członków i składają się z wybitnych czeskich i zagranicznych pedagogów i tłumaczy. Stanowisko sekretarza jury pełni pedagog z Veveří ZUŠ. Pracami jury kieruje jego przewodniczący. Członkowie jury oceniają poszczególne występy, przyznając im punkty 0-25. Punkty poszczególnych sędziów sumuje się i z nich oblicza się średnią. Jeżeli ocena jednego z sędziów odbiega od ustalonej w ten sposób średniej o 3 lub więcej punktów, ocena tego sędziego zostaje skreślona, ​​a średnia zostaje przeliczona z pozostałych punktów. Po zakończeniu każdej kategorii jury ocenia pracę zawodników i ustala ranking. W trakcie zawodów publikowana jest punktacja poszczególnych sędziów. Sędzia nie ocenia własnych uczniów ani osób bliskich.

Współorganizatorami konkursu są:

Podstawowa szkoła artystyczna Brno, Veveří, organizacja charytatywna,

Parnas, z.s..