Vzkazy porotců

Jiří Skovajsa 

Studium klasické hudby pěstuje v mladém člověku cit pro jemnost, uměřenost, logiku – nic nelze ošidit nebo zamaskovat. Je to zvlášť cenné v době, kdy je mladá generace zavalena vlivy, které vývoj charakteru ovlivňují negativně propagací laciných hodnot, hrubosti a násilí. Je krásné sledovat, jak stále více dětí proniká k podstatě klasické hudební (a ne jenom hudební) pravdy, s jakou rozkoší a dokonalostí někteří mladí pianisté hrají závažná díla Mozarta a jeho současníků, jejichž studiem by se možná – nebýt této soutěže – tolik nezabývali. Nezáleží ani tolik na tom, kdo zrovna vyhraje: Děti jsou od přírody soutěživé a občasné srovnání vlastních možností s vrstevníky zvyšuje jejich životní motivaci. A nejde jen o jejich hudební růst, každodenní styk s nejvyššími kulturními hodnotami má obrovský vliv na vývoj dětské osobnosti a v mnohém směru určuje její budoucí úroveň. Některým soutěž AMADEUS možná otevře bránu k umělecké kariéře, ale zcela jistě ovlivní duševní a citový život všech, kdo se jí zúčastní. Možná právě v tom je její největší cena.

Jiří Doležel

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Rád vzpomínám na děti – ty menší i větší, které s chutí a pochopením hrály a s rozzářenýma očima poslouchaly chválu a hodnocení své hry. Také na učitelky, které sledovaly všechny výkony. Ale i na členy poroty a jejich práci. 

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Pro mne znamenala soutěž Amadeus chvíli vybočení z povinností pedagoga JAMU a poznání těžké a obětavé práce učitelů na ZUŠ.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Vzpomínek je mnoho: na milé setkání a debaty s kolegy – porotci – z Prahy (prof. Langer, Klánský aj.) i z ciziny (Německo, Rakousko, Rusko), ale také na debaty s těmi, jejichž žáci neuspěli a těžko přijímali hodnocení poroty.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Rád bych popřál Amadeovi, ať dále existuje, organizuje! Ať má stále ten tým nadšených spolupracovníků a hlavně ať se k němu hlásí co nejvíc mladých, kterým jde nejen o úspěch, ale o radost a potěšení z hudby, která tolik znamená pro jejich vývoj a další život!


Petr Hanousek 

Zářivá existence soutěže Amadeus dokládá, jak je důležité rozvíjení tradic. To, že se tzv. Nultý ročník konal přesně v den 225. výročí Mozartova koncertu v Redutě, mi připomíná vznik Beethovenova Hradce. Tehdejší pořadatelé poprvé formulovali své představy o dalším hudebním dění na zámku, který Mistr dvakrát navštívil, právě v den 190. výročí jeho křtu. V obou případech to byla šťastná volba. Pro mne osobně byl nezapomenutelný rok 1995, kdy jsme do Brna přijeli s osmiletým Lukášem Vondráčkem a jeho maminkou. V Opavě mu pak dlouho neřekli jinak, než Amadeus. Zažil jsem později soutěž i ze strany porotce, to můj obdiv k organizátorům ještě posílilo. Proto posílám velkou gratulaci všem ze zákulisí a mladým klavíristům přeji nepolevující radost z hudby.


Alena Vlasáková

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Rozsvícený sál Besedního domu v Brně a děti hrající na koncertě vítězů s rozzářenýma očima… To jsem byla poprvé členkou poroty této soutěže a cítila jsem, že se podařilo něco úžasného, kdy přijela talentovaná drobotina se svými učiteli z různých zemí a hrála Mozarta s radostí, i když je to nelehký úkol.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Měla pro mne trojí přínos. Ten první v oblasti pedagogické. Měla jsem možnost konzultovat přípravu s mnoha účastníky i vítězi této soutěže. Dalo mi to příležitost vidět cestu dítěte k pochopení a interpretaci této hudby. Děti hrají klasicistní repertoár, což vyžaduje nalézt v sobě řád a v něm se hudbě poddat při vyjadřování její krásy. Druhou zkušeností jako porotkyně byly i smutné a nechápající dětské oči těch maličkých, které učitelé a rodiče po výkonu právem pochválili za jejich vystoupení a odvahu, ale oni našli svoje jméno jako poslední na vyvěšených seznamech výsledků, ač šlo tehdy o soutěž do jedenácti let. Rozdíl shledávám mezi sportem a uměním, ve kterém není pro dítě tak očividná konfrontace s matematikou. Třetí přínos doposud trvá, jsou to nahrávky soutěžních  výkonů, které rozebíráme se studenty obou akademií múzických umění v rámci pedagogických předmětů. Za všechny tyto získané zkušenosti jsem velmi vděčná a ze srdce děkuji.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Těžko vybrat jednu. Vzpomínám na to, že mi soutěž jako učitelce, porotkyni i posluchačce v publiku zůstává v mysli jako jedna z nejhezčích mezinárodních klavírních soutěží pro děti vůbec. A mám radost, že se zvýšila věková hranice pro účast. Zaslouží si ji i děti, které sice nejsou tak geniální jako malý Mozart, ale soutěž v nich pomůže probouzet a rozvíjet ten zázračný dar hudby, který mají.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Přeji Amadeovi do budoucna mnoho nadaných dětí, nadšených pedagogů, milujících rodičů, empatické poroty a stále tak obětavé organizátory, kteří nedbají na únavu a čas, protože vědí, jak svou otevřenou náručí připravit nezapomenutelné zážitky všem, kteří se soutěží přicházejí do styku. Tak zase letos všichni oslavme ten svátek klavírní hudby zvaný Amadeus ve zdraví a radosti.


Renata Bialasová

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

S potěšením se dozvídám, že mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS se připravuje na svůj 30. ročník. Při pomyšlení na to množství talentovaných dětí, které soutěží prošly, mám vždy pocit velké radosti a zadostiučinění z toho, kolika lidem tvoří krásná hudba podstatnou náplň jejich života. 

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Když soutěž AMADEUS vznikla, byl to ve své době ojedinělý počin. Především svou vazbou na W. A. Mozarta a jeho pobyt v Brně ve věku 11 let a vzhledem k tomu úzce zaměřeným repertoárem na klavírní skladby Mozartovy a jeho současníků. Za jeden z mnoha přínosů soutěže považuji i to, že se do povědomí hudební veřejnosti, a to i mimo naši republiku, dostává díky tomu mimořádně zajímavá a bohatá česká hudba období klasicismu.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Že soutěž byla od začátku populární i v zahraničí, dokládá i moje vzpomínka na nadané a výborně připravené děti z litevského Kaunasu, které první ročníky hojně a s mnoha úspěchy navštěvovaly.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Přeji AMADEOVI nadále zapálené a schopné organizátory, zájem a respekt potřebných státních i soukromých institucí a z toho plynoucí dostatek finančních prostředků a samozřejmě mnoho nadšených pedagogů klavíru, kteří připraví a přivedou na soutěž nadané malé klavíristy.


Bernadeta Stańczyk

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Soutěž AMADEUS se mi pojí se slovy jako Hudba, Talent, Prestiž, Tradice.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

AMADEUS pro mě byl krásnou oslavou klavíristů – jak těch nejmladších, tak těch starších, i jejich pedagogů a rodičů. 

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Určitě si vzpomínám na zvláštní atmosféru soutěže, hudebnost účastníků, kteří měli co nabídnout četnému publiku. I Brno jako město má co nabídnout – viděla jsem například Moravskou galerii, centrum města a krásný sál brněnské filharmonie, kde se soutěž koná. Půvabnou vzpomínkou je mi také pěvecký koncert studentek JAMU, na který jsem narazila čirou náhodou.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Profesionalita organizátorů a prestiž soutěže zajišťují účast mimořádně nadaných klavíristů. Přeji hodně štěstí do dalších let! 


Monika Tugendliebová

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Milá soutěž, krásné výkony. 

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Přehled o mezinárodní úrovni klavírní hry nejmladších dětí.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Krásný a akustický sál, milá atmosféra v porotě.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Dík patří obětavým pořadatelům. Přeji soutěži, ať pokračuje! Mozart je pro vývoj dětí nepominutelný. Je to nejkvalitnější, krásná hudba.


Ida Černecká

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Nadšené malé děti, vhodně slavnostně oblečené, pocity radosti, očekávání, pocity první zatím netušené zodpovědnosti i pedagogy výborně připravené výkony soutěžících.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

AMADEUS patří mezi tzv. "dětské" soutěže s bohatou tradicí. Mnozí vítězové předchozích ročníků patří v současnosti k mladé interpretační špičce. Vždy mě potěší, když se jako porotkyně v některé z domácích nebo zahraničních soutěží setkám se známým jménem z AMADEA, bez ohledu na to, jestli patřil k vítězům nebo ne.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Přeji pořadatelům, aby nepolevili v úsilí organizovat nové a nové ročníky. Význam takovýchto soutěží je mimořádně vzácný pro rozvoj hudební kultury. Posilují zájem dětí o kvalitní skladby minulých století, inspirují skladatele ke vzniku nových děl, vhodných pro mladé klavíristy, motivují ke studiu kvalitního repertoáru. Vždyť zásluhou AMADEA objevujeme vynikající mladé talenty a máme možnost sledovat jejich umělecký růst.


Christiana Perai

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Můj první dojem z AMADEA bylo přátelské přijetí v Brně. Nadšení z toho, že se Brno historicky pojí s Leošem Janáčkem, také mě ohromil Besední dům. 

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Soutěž AMADEUS je pocta pro všechny mladé klavíristy, kteří se zabývají klasickou hudbou. Mají skvělou příležitost hrát na krásném Steinwayi ve velikém sále, který je plný posluchačů, nejsou tam rozptylováni porotou, kterou totiž prakticky nevidí (tento přístup velmi oceňuji). 

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Mám spoustu vzpomínek z AMADEA, například když jsme byli na fantastickém japonském jídle, to, že jsem se seznámila se spoustou nových mezinárodních kolegů, spousta diskusí o hudbě a mladých muzikantech.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Velmi by mě potěšilo, kdyby se světové soutěže nechaly inspirovat AMADEEM a vytvořily podobné příležitosti pro ty, kteří rádi hrají a poslouchají klasickou hudbu.


David Mareček

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Jako první se mi vybaví balkon Besedního domu, kde sedává porota a veřejnost sem v době soutěže nemá přístup. Vždycky mi to připadalo, jako bychom měli soukromý koncert, na kterém vystupují nejlepší mladí klavíristé. Útulná a soustředěná atmosféra balkonu v kontrastu s velkým světlým sálem pod námi se mi při vzpomínce na Amadea vybaví úplně pokaždé.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Amadeus pro mně vždycky znamenal několik dní prožitých mimo všední svět. Možnost věnovat se jen poslechu a hodnocení výkonů soutěžících bez rušivých vlivů zvenčí mi pokaždé připadá jako malý zázrak. A pak ovšem nedostižné zázemí soutěže. Tým, který se o soutěžící a porotce stará na místě mě nikdy nepřestal udivovat ochotou, rychlostí, profesionalitou a všudypřítomným "rodinným" přístupem, díky němuž se sem všichni rádi vrací.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Nechtěl bych jednu konkrétní vzpomínku vyzdvihnout nad desítky jiných hezkých zážitků, které mám s Amadeem spojené, proto si dovolím na tuto otázku neodpovídat.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Amadeovi a lidem, kteří se o soutěž starají, přeji všechno nejlepší, dostatek energie, nadšení a štěstí k tomu, aby Amadea dokázali rozvíjet i v dalších třiceti letech.


Joanna Domaňská

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Nádherné místo. Soutěž se konala v překrásném koncertním sále a městě, které má kouzelného ducha. Také skvělí lidé, kteří soutěž perfektně organizovali a zajistili velmi přátelskou atmosféru. 

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Možnost potkat se a spolupracovat s výbornými umělci z Česka i ze zahraničí - všech těchto kontaktů si velmi cením i pro svou vlastní uměleckou praxi. Dále skvělé rozhovory o hudbě nad sklenkou moravského vína. A také možnost slyšet velmi vysokou úroveň mladých pianistů.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA? 

V Brně bylo vždy co vidět – ať už Muzeum Leoše Janáčka, vila Tugendhat, Špilberk nebo perfektní provedení Mozartovy opery v divadle Reduta. Také si dobře pamatuji na svou přednášku o Etudách K. Szymanovského uskutečněnou pro studenty Janáčkovy akademie múzických umění.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Gratuluji všem, kteří stáli u zrodu této soutěže – vaše myšlenka přináší spoustu radosti a zároveň nové výzvy mladým klavíristům, utvrzuje důležitost hudebního vzdělání. Přeji vám spoustu dalších skvělých ročníků soutěže a stále větší množství účastníků! Děkuji za všechny krásné chvíle v Brně!


Frank-Thomas Mitschke

?Co vás napadne jako první při vzpomíncena AMADEA?

Desítky slavnostně oblečených mladých klavíristů, z nichž většina podává vynikající výkon. 

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Možnost slyšet mladé talenty, diskuse s kolegy a na závěr večer výborné pivo.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Talentovaní klavíristé na podiu a skvělé pivo.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Hodně štěstí do dalších třiceti let!


Hana Berger

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Jako první se mi vybaví spousta krásných a inspirativních soutěžních výkonů, které mě okouzlily svou bezprostředností, muzikalitou a čirou radostí z hudby. Před očima mám nádherný sál Besedního domu v Brně, rozeznívající se průzračným klavírním zvukem děl Mozarta a jeho současníků.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Soutěž AMADEUS je pro mě pianistickým svátkem, plným obohacujících zážitků a setkávání s účastníky, jejich rodiči a pedagogy. Každý rok obdivuji jejich nadšení, vytrvalost a schopnost předávat radost z hudby. 

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

K mým nejkonkrétnějším vzpomínkám patří mnohé osobité interpretace, které se mi vybavují i po několika letech.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

AMADEOVI přeji do budoucna spoustu dalších krásných hudebních setkání mladých pianistů z mnoha zemí, kteří tím dostávají výjimečnou příležitost růst a sdílet své umění s ostatními. Ať si soutěž i do budoucna zachová svoji jedinečnost spjatou s tvorbou Mozarta a jeho současníků a daří se jí podporovat, inspirovat a povznášet.


Marco Fatichenti

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Vždycky si vybavím přívětivost a živé nadšení, které rezonuje chodbami budovy během konání soutěže. Přestože jsou soutěžní dny velmi náročné, je skvělé vidět všechny ty koncentrované obličeje soutěžících, kteří se připravují na svou chvilku na pódiu.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala? 

AMADEUS byl skvělou možností, jak potkat spoustu mladých talentovaných  pianistů a být svědkem jejich tvrdé práce. Spolupráce s inspirativními kolegy pro mě byla poctou. Navíc jsem si užil českou pohostinnost a přívětivost všech lidí, kteří se na soutěži podíleli. 

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Z AMADEA si odnáším spoustu krásných vzpomínek. Nejživější vzpomínkou jsou mi asi diskuse poroty, kdy každý ze členů vyjadřuje svůj názor, své ideály týkající se hudby a interpretace. Je to skvělý způsob, jak se navzájem poznat a uvidět svět z různých úhlů pohledu.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Přeji všem letošním účastníkům hodně štěstí a soutěži AMADEUS vydařenou oslavu třicátého výročí. Ať se daří i dalších třicet let!


Jan Jiraský

?Co vás napadne jako první při vzpomínce na AMADEA?

Mezinárodní soutěž s dlouhou tradicí, kde lze slyšet krásné interpretační výkony budoucích profesionálů.

?Co pro vás soutěž AMADEUS znamenala?

Příjemné chvíle při poslechu soutěžících, náročné chvíle rozhodování o jejich bodovém hodnocení, a opět příjemné chvíle, když můžeme klavíristům a jejich pedagogům vyjádřit naše uznání.

?Máte nějakou konkrétní vzpomínku na AMADEA?

Mám několik nezapomenutelných, třeba když jsme oznamovali výsledky a vítěz se nám rozbrečel na pódiu přímo při vyhlašování. Dodnes nevím, zda samým štěstím, nebo v tom bylo něco úplně jiného.

?Chcete něco vzkázat AMADEOVI?

Rád bych vzkázal tomu opravdovému Amadeovi, že mu děkujeme za jeho skvělé klavírní skladby. Teď, když už nepíše a nepochybně má víc času, by měl dohlédnout na zdárný průběh brněnské soutěže.